Κανονισμός εξορμήσεων

Οι προγραμματισμένες εξορμήσεις του Συλλόγου είναι μέσα στους καταστατικούς σκοπούς του. Προγραμματίζονται με ευθύνη μέλους του Δ.Σ., το οποίο καλείται Έφορος Ορειβασίας και βάσει του παρόντος κανονισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

 • Εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα εξορμήσεων του Συλλόγου ένα μήνα πριν την έκδοσή του, αφού δεχτεί προτάσεις και από τα μέλη.
 • Σε συνεργασία με τον εκάστοτε αρχηγό της εξόρμησης και δέκα μέρες πριν καταρτίζει το πρόγραμμά της, την αναρτά στον πίνακα των ανακοινώσεων και φροντίζει να ανακοινωθεί στα μέσα ενημέρωσης (ιστοσελίδα Συλλόγου, τοπική εφημερίδα, facebook κ.τ.λ.)
 • Επιλέγει και εγκρίνει τους αρχηγούς των εξορμήσεων από τα μέλη του Συλλόγου, με κριτήρια την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα, τη γνώση του παρόντος Κανονισμού και τη διαδρομή της εξόρμησης.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία αρχηγών εξορμήσεων, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται κυρίως από τα νέα μέλη, που με κατάλληλη εκπαίδευση και συμμετοχή στις εξορμήσεις θα μπορούν σε εύλογο χρόνο να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την αρχηγία εξορμήσεων.
 • Έχει τη δυνατότητα να οργανώνει παράλληλες ή έκτακτες εξορμήσεις με τη βοήθεια μελών του Συλλόγου και την έγκριση του Δ.Σ.
 • Στις εξορμήσεις του Συλλόγου συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη του Συλλόγου, καθώς και μέλη άλλων Συλλόγων που ανήκουν στην Ε.Ο.Ο.Α. και στη Σ.Ο.Ε.
 • Όλες οι προγραμματισμένες εξορμήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με Δ.Χ. λεωφορείο για λόγους ασφαλείας και ομαδικότητας. Αν τυχόν η εξόρμηση γίνει με Ι.Χ., την κάθε ευθύνη αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες.
 • Το αντίτιμο της συμμετοχής στις εξορμήσεις υπολογίζεται διαιρώντας τη δαπάνη του Δ.Χ λεωφορείου με τον κατώτατο αριθμό συμμετεχόντων. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. Επίσης από το Δ.Σ. καθορίζονται τα ποσά, με τα οποία θα επιχορηγούνται οι καθαρά ορειβατικές εξορμήσεις προκειμένου να πραγματοποιούνται. Το Δ.Σ. καθορίζει κάθε χρόνο το ποσοστό μείωσης του αντιτίμου συμμετοχής για ειδικές ομάδες.
 • Δηλώσεις συμμετοχής στις εξορμήσεις εντός Κρήτης γίνονται δεκτές μέχρι την προπαραμονή της εξόρμησης. Ακυρώσεις χωρίς επιβάρυνση γίνονται επίσης δεκτές μέχρι την προπαραμονή της εξόρμησης. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να καταβάλλεται το αντίτιμο συμμετοχής για να καλύπτεται το κόστος του λεωφορείου.
 • Δηλώσεις συμμετοχής στις εξορμήσεις εκτός Κρήτης είναι έγκυρες αφού καταβληθεί η προκαθορισμένη από το Δ.Σ. προκαταβολή.
 • Στις εξορμήσεις του Συλλόγου δεν επιτρέπεται οι συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους όπλα, εκρηκτικά ή ζώα.
[ + ]