Καθήκοντα κι αρμοδιότητες του αρχηγού εξορμήσεων

Ο εκάστοτε αρχηγός εξόρμησης:

 • Πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου, να γνωρίζει τη λειτουργία του, να είναι ενήλικος και να γνωρίζει τον παρόντα κανονισμό.
 • Συνεργάζεται στενά με τον έφορο εξορμήσεων.
 • Η παρουσία του στα γραφεία είναι απαραίτητη κατά τις ημέρες προετοιμασίας και οργάνωσης της εξόρμησης, για να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες και τυχόν να επιλέγει τους συμμετέχοντες.
 • Είναι γνώστης της διαδρομής, ή σε αντίθετη περίπτωση φροντίζει να υπάρχει οδηγός.
 • Ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τον απαραίτητο ορειβατικό εξοπλισμό και τους παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής.
 • Είναι υπεύθυνος για την συνοχή των συμμετεχόντων και σε έκτακτες περιπτώσεις ζητά τη βοήθειά τους και ορίζει συναρχηγούς.
 • Είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του προγράμματος της εξόρμησης, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί. Παρεκκλίσεις ή τροποποιήσεις επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανώτερης βίας, για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της εξόρμησης.
 • Στις περιπτώσεις που συμμετέχοντες διαφοροποιούνται από το πρόγραμμα, τον κανονισμό ή τις υποδείξεις του αρχηγού, αυτός συντάσσει έκθεση προς το Δ.Σ. με σαφή περιγραφή των γεγονότων και οι παραβάτες με απόφαση του Δ.Σ. είτε παραπέμπονται στο Πειθαρχικό είτε δεν γίνονται δεκτοί σε άλλες εξορμήσεις, για χρονικό διάστημα που αποφασίζει το Δ.Σ.
 • Μετά το πέρας της εξόρμησης και εντός δύο ημερών συντάσσει και παραδίδει λεπτομερή έκθεση στον έφορο εξορμήσεων. Μαζί με την έκθεση παραδίδει και τα χρήματα της εξόρμησης στον έφορο και στον ταμία αντίστοιχα και είναι υπεύθυνος για τα άτομα που δεν πλήρωσαν ενώ είχαν εγγραφεί στην εξόρμηση.
 • Είναι υπεύθυνος για το φαρμακείο, GPS, ασύρματους κ.τ.λ. που υποχρεωτικά συνοδεύουν την εξόρμηση, τα οποία επιστρέφει στον Σύλλογο εντός δύο ημερών.
 • Σε συνεργασία πάντοτε με τον έφορο ορειβασίας έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τη συμμετοχή σε εξόρμηση ατόμων που δεν έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό, που απαιτείται από το είδος της εξόρμησης, ή που κρίνει ότι ο συμμετέχων λόγω ηλικίας, απειρίας ή άλλης αιτίας δεν μπορεί να ακολουθήσει ή μπορεί να δυσκολέψει τη διεξαγωγή της.
 • Ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι με τη δήλωση συμμετοχής τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό.
 • Ο αρχηγός της εξόρμησης είναι υπόλογος στον έφορο ορειβασίας και στο Δ.Σ. του Συλλόγου και απαλλάσσεται της καταβολής αντιτίμου συμμετοχής.
[ + ]