Καταστατικό

Αριθμός Μητρώου: 379
Αριθμός Απόφασης: 1087/6711/1363/99 (Εκούσια Μον/λούς)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ε.Ο.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Α. ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Επωνυμία

Το Σωματίο που ιδρύθηκε το 1940 στο Ηράκλειο με την επωνυμία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος – Τμήμα Ηρακλείου» και το οποίο μετονομάστηκε το 1977 σε «Σύλλογο Ορειβασίας και Χιονοδρομίας Ηρακλείου», θα φέρει εφεξής την επωνυμία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου» (Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου). Αναφέρεται κατωτέρω συντομογραφικά ως «Σύλλογος», σε αυτόν δε ανήκουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα του μετονομαζόμενου Σωματείου. Ο Σύλλογος είναι Σωματείο-Μέλος της εδρεύουσας στην Αθήνα Ομοσπονδοιακής Οργάνωσης υπό την επωνυμία Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (Ε.Ο.Σ.) μετονομασθείσα σε «Ελληνική Ομοσπονδοία Χιονοδρομίας και Ορειβασίας» (Ε.Ο.Χ.Ο.) και τώρα «Ελληνική Ομοσπονδοία Ορειβασίας-Αναρρίχησης» (Ε.Ο.Ο.Α) αποκαλούμενη στο παρόν Ομοσπονδοία καθώς και στην Ελληνική Ομοσπονδοία Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.).

Άρθρο 2. Έδρα

Έδρα του Συλλόγου είναι το Ηράκλειο Κρήτης (σημερινή διεύθυνση Δικαιοσύνης 53 Ηράκλειο τ.κ. 71201).

Άρθρο 3. Σκοποί

Οι σκοποί του συλλόγου είναι:

α) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις, όπως αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός και αναβάσεις υπερύψηλων βουνών και γενικά χειμερινών αθλημάτων.

β) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι.

γ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης.

δ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα βουνά και την ορεινή φύση.

ε) Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς τον Ελληνικό Ορεινό χώρο και η ενεργός εμπλοκή του σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης, είτε πρωτόβουλα είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

στ) Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, εκπομπές κ.α.) των σχετικών με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα.

Άρθρο 4. Δραστηριότητες

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος:

α) Οργανώνει αναβάσεις, αναρριχήσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε ελληνικά και ξένα βουνά.

β) Οργανώνει με την επιμέλεια και τη φροντίδα των αρμοδίων φορέων, αγώνες χιονοδρομίας και αναρρίχησης, συμμετέχει σε αγώνες που οργανώνει η Ομοσπονδοία ή άλλοι Σύλλογοι μέλη της και δημιουργεί κέντρα και σχολές για την βελτίωση της τεχνικής των μελών του στην Ορειβασία και τα χειμερινά αθλήματα.

γ) Δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και επιμελείται την εύρυθμη λειτουργία τους.

δ) Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει την συμπαράστασή του και την βοήθειά του για την κατάρτιση μελετών ορθολογικής οργάνωσης του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση από Δημόσιες Αρχές και ιδιώτες έργων που εξυπηρετούν τους σκοπούς τους, εφόσον δεν θίγουν τον ορεινό όγκο.

ε) Εκδίδει περιοδικά και πραγματοποιεί διαλέξεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του.

στ) Συμβάλλει με κάθε τρόπο στη γνωριμία της ελληνικής φύσης στο ευρύτερο κοινό.

Β. ΜΕΛΗ

Άρθρο 5.

Σαν μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι όσοι αγαπούν το βουνό και επιδίδονται στην ορειβασία και σχετιζόμενα απ’ αυτό ορεινά αθλήματα.

Άρθρο 6. Εγγραφή

Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του Συλλόγου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλος του Συλλόγου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βούλησης. Τα μέλη του συλλόγου, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργνα του Συλλόγου.

Άρθρο 7. Επίτιμα Μέλη

Ανακηρύσσονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου, από την Γενική Συνέλευσή του με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των επιδιωκόμενων από το Σύλλογο σκοπών ή την γενικότερη προαγωγή της ορειβασίας και των ορεινών αθλημάτων.

Άρθρο 8.

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε 2 χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται σε 2 εξαμηνιαίες δόσεις. Τα εγγραφόμενα μέλη καταβάλλουν επίσης πριν από την εγγραφή τους δικαίωμα εγγραφής που δεν είναι μεγαλύτερο του 1/3 της κατά το έτος εγγραφής τους ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 9.

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να συμμετέχουν ερνεργά στις δραστηριότητες του, να εκτελούν πρόθυμα κάθε εντολή κα κάθε εργασία που τους ανατίθεται από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ. εφόσον αυτές είναι για τους σκοπούς του Συλλόγου, να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους, να συμμετέχουν στις Γ.Σ. εφόσον το δικαιούνται και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν όταν το κρίνουν χρήσιμο έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις, ως και τυχόν παράπονά τους προς τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 10. Αποχώρηση Μελών

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Σύλλογο οποτεδήποτε θελήσουν ύστερα από έγγραφη αίτηση και δήλωσή των ότι δεν έχουν καμία αξίωση απέναντι στον Σύλλογο και αφού εκπληρώσουν τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 11. Διαγραφή Μελών

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

α) Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους για 2 χρόνια διαγράφονται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται αφού τους υπενθυμιστεί έγγραφα η διάταξη του άρθρου αυτού, ταχυδρομηθεί συστημένη επιστολή και περάσει άπρακτος τουλάχιστον ένας μήνας από την έγγραφη ειδοποίηση. Για μέλη που η διαμονή τους είναι άγνωστη δεν χρειάζεται παρόμοια ειδοποίηση.

β) Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο, με απόφαση της Γ.Σ.

γ) Όσοι διαγραφούν ύστερα από απόφαση των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 22-23.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 12.

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Ι. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
IV. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ., το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμά τους θεωρείται τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονής για τις εκτός έδρας μετακινήσεις μόνο για υποθέσεις του Συλλόγου.

 Άρθρο 13. Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ενημερωμένα ταμειάκα μέλη του Συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει στην συνδρομή τους μέχρι την ημερομήνία της Γενικής Συνέλευσης. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε Ιανουάριο, έκτακτη δε, όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους που θα ορίζει και τα θέματα της Συνέλευσης, τουλάχιστον το 1/4 των μελών που είναι ταμειακά ενημερωμένα. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση γίνεται με ατομικές προσκλήσεις στις οποίες αναγράφονται τα θέματα, με ανακοίνωση στα γραφεία του Συλλόγου και συγχρόνως με δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα δεκαπέντε ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από εκλεγόμενο με φανερή ή μυστική ψηφοφορία, μέλος, και μπορούν να παρίστανται σ’ αυτήν χωρίς δικαίωμα ψήφου και τα επίτιμα μέλη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το 1/2 των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. Αν δεν γίνει απαρτία, η Συνέλευση που άρχισε διακόπτεται λόγω έλλειψεις απαρτίας, συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα ειδοποίηση μέσα σε 10 μέρες το αργότερο, οπότε θεωρείται έγκυρη με οποιονδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών αποφασίζει δε έγκυρα για τα μη συζητηθέντα θέματα της Η.Δ.

 Άρθρο 14.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται διαχειριστικός απολογισμός του προηγούμενου διαχειριστικού έτους, ο οποίος συνοδεύεται από την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους κατά το οποίο γίνεται η Συνέλευση και ενεργούνται αρχαιρεσίες κάθε 2 χρόνια. Αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απ΄λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Θέματα για συζήτηση που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση μπορούν να κατατεθούν 5 μέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. στα γραφεία του Συλλόγου μετά από αίτηση του 1/5 των μελών ή και κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., γίνονται δε δεκτά μόνο μετά από απόφαση του σώματος.

 Άρθρο 15.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, κάθε δεύτερο χρόνο από τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν υποψηφιότητα, 9 συμβούλους που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι διετής. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρία του, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Εντευκτηρίων, Έφορο Ορειβασίας, Έφορο Αναρρίχησης & Χιονοδρομίας, Έφορο Υλικού και Έφορο Καταφυγίου, που ασχολούνται με την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, και εκτελεί τις αποφάσεις αυτών. Μετά την εκλογή του Δ.Σ. οι υπόλοιποι εκλέγονται ως αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, με την ίδια διετή περίοδο θητείας, οι οποίοι καλούνται με σειρά επιτυχίας τους να αναπληρώσουν τακτικούς, σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση στο Δ.Σ. Όταν αναπληρωματικοί σύμβουλοι ισοψηφούν γίνεται μεταξύ τους κλήρωση, προκειμένου να καταλάβουν θέση στο Δ.Σ. Είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια της θητείας του μεταβολή της σύνθεσης του Δ.Σ. μετά από συμφωνία των 3/4 του Δ.Σ.

 Άρθρο 16. Συνεδριάσεις Δ.Σ.

α) Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδριάσεις τακτικά δύο φορές τον μήνα και εκτάκτων όταν είναι ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως έξη τουλάχιστον από τα μέλη του.

β) Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη. Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος να εξουσιοδοτεί άλλο για εκπροσώπησή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του-της Προέδρου θεωρείται διπλή.

δ) Κατά τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις απόψεις τους με τη σειρά που αναγράφονται στο Κασταστατικό, προηγουμένου πάντοτε του εισηγητή της πρότασης.

ε) Η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να είναι μυστική (με ψηφοδέλτια) εάν το θελήσει ο προεδρεύων της συνεδρίασης ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών.

ζ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα τα μέλη του, έστω κι αν απουσιάζουν, διαφώνησαν ή μειοψήφισαν κατά τη λήψη τους.

η) Για θέμα που έχει ήδη αποφασίσει το Δ.Σ. και δεν έχει αρχίσει ακόμα η υλοποίηση της απόφασης μπορεί να ξαναζητηθεί και να ληφθεί νέα απόφαση, εάν το ζητήσουν εγγράφως το 1/3 των μελών του.

θ) Για τις συνεδριάσεις κρατούνται λεπτομερή πρακτικά (θέματα, αποφάσεις, διαφωνίες κ.α.) που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Ηραμματέα, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. και επικυρώνονται ή όχι από αυτά δια της υπογραφής τους στην επόμενη Συνεδρίαση από αυτή που αφορούν. Σε περίπτωση μη επικύρωσεις θα καταγράφονται αιτιολογημένες οι διαφωνίες ή οι τυχόν παρατηρήσεις από τα ίδια τα μέλη.

ι) Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθεί οποιοδήποτε μέλος χωρίς δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 17. Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Το Δοιηκητικό Συμβούλιο

 • Διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους, το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
 • Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ε.Ο.Σ.Η.
 • Χαράσσει την πολιτική του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
 • Μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο ή αναφέρονται στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
 • Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων καθώς και κάθε άλλης προσφοράς ή πρότασης.
 • Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
 • Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ.
 • Συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό και καταρτίζει τον προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ.
 • Εισηγείται στη Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου.
 • Γενικά παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και την εύρυθμη λειτουργία του.

Μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τέσσερις κατά σειρά συνεδριάσεις του είναι δυνατόν ύστερα από διακιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθούν πως παραιτήθηκαν και να αντικατασταθούν ως Σύμβουλοι – μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή τους – από τους κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικούς.

 Άρθρο 18. Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Συγκαλεί το Δ.Σ.
 • Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά αυτών, τα έγγραφα και τα εντάλματα. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και τούτου κωλυομένου από ένα σύμβουλο ορισμένο από το Δ.Σ.
 • Μαζί με τον Γ. Γραμματέα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή, δικαστική, διοικητική ή άλλη καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και κάθε άλλου θέματος που αφορά τον Σύλλογο και τις δραστηριότητες του.
 • Συμμετέχει στην επιτροπή εκδόσεων του Συλλόγου.
 • Έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και ομάδες εργασίες.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
 • Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Συγκαλεί το Δ.Σ. με τον Πρόεδρο.
 • Μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή, δικαστική, διοικητική ή άλλη καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Συντάσσει της αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία του Συλλόγου, τα διοικητικά βιβλία και την σφραγίδα του Συλλόγου.
 • Συντονίζει τις εργασίες των συμβούλων, προσυπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ., όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα.
 • Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. τον απολογισμό των πεπραγμένων και το υποβάλλει στο Δ.Σ. στην ετήσια Συνεδρίαση για έγκριση ή τροποποίηση.
 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 • Συμμετέχει στην επιτροπή εκδόσεων του Συλλόγου.
 • Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές και ομάδες και αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.
 • Τον Γεν. Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από το Δ.Σ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

 • Τηρεί τα από το νόμο προβλεπόμενα βιβλία, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει σε μία εμπορική τράπεζα κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000δρχ). Το ποσό αυτό είναι δυνατό να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
 • Από την Τράπεζα δύναται ο Ταμίας να αποσύρει την περιουσία του Συλλόγου συνολικώς ή μερικώς, ύστερα από γενική ή ειδική απόφαση του Δ.Σ. με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
 • Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ.
 • Καταρτίζει έγκαιρα σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό της 2ετίας και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση ή τροποποίηση.
 • Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων και των (μηχανογραφικών) λογιστικών καταστάσεων, των αποδείξεων και των τιμολογίων, των γραμματιών είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής, των επιταγών καθώς και άλλων σχετικών εγγράφων δικαιολογητικών και εντύπων.
 • Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.
 • Εάν ο ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που προτείνεται από αυτόν τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ

 • Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και εμφάνιση των γραφείων και εντευκτηρίων του Συλλόγου εσωτερικά και εξωτερικά. Τηρεί βιβλίο απογραφής και διάθεσης των βιβλίων και των περιοδικών του Συλλόγου.
 • Ο έφορος δεν ασκεί διαχείριση και απαγορεύεται απολύτως η διάθεση ή ενοικίαση με καταβολή ή μη χρηματικού τμήματος υλικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου σε μέλη του ή σε τρίτους.
 • Ο έφορος εντευκτηρίων βοηθείται από επιτροπή διορισμένη από το Δ.Σ.
 • Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ

 • Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση των ορειβατικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
 • Επεξεργάζεται το πρόγραμμα αναβάσεων – διαδρομών και το φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση και ψήφιση.
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά με ορειβατικές διαδρομές.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση, οργάνωση και συντονισμό ομάδων διάσωσης.
 • Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και λοιπούς ενδιαφερόμενους για θέματα ορειβασίας σε ελληνικά βουνά.
 • Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. για έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων σχετικά με τον τομέα ευθύνης του.
 • Συγκροτεί και συντονίζει ομάδες εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του και στις οποίες μπορεί να είναι επικεφαλής.
 • Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

 • Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενό του θέματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα του.
 • Καταρτίζει διάφορα προγράμματα (εκπαίδευσης) σύμφωνα με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους με την έγκριση τους από το Δ.Σ.
 • Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες και τα προβλήματα των τομέων του και εισηγείται σχετικά.
 • Μεριμνά για τη χάραξη και σήμανση διαδρομών στις τεχνιτές και αναρριχητικές πίστες.
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά με αναρριχητικές και χιονοδρομικές διαδρομές.
 • Συγκροτεί και συντονίζει ομάδες εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του και στις οποίες μπορεί αν είναι επικεφαλής.
 • Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

 • Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη σε ειδικό χώρο εντός των εντευκτηρίων και τη διάθεση κάθε μορφής υλικού του Συλλόγου (ορειβατικού, χιονοδρομικού, αναρριχητικού κλπ).
 • Τηρεί βιβλίο λεπτομερούς καταγραφής των υλικών.
 • Ασκεί διαχείριση, απαγορεύεται όμως απολύτως η διάθεση η ενοικίαση με καταβολή ή με χρηματικού τιμήματος υλικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου στα μέλη ή σε τρίτους.
 • Ενημερώνεται από τον Έφορο Χιονοδρομίας – Αναρρίχησης για τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του υλικού.
 • Σε περίπτωση μη επαρκών γνώσεών του σχετικά με το υλικό μπορεί να βοηθηθεί και από μέλος του Συλλόγου που προτείνεται από τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ.
 • Τα υλικά του Συλλόγου χρησιμοποιούνται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για ασφαλή διεξαγωγή των οργανωμένων και προγραμματισμένων από τον Σύλλογο εκδρομών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα υλικά θα εκχωρούνται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις (επιχείρηση διάσωσης) τα υλικά θα δίδονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή και μέλος ακόμα του Συλλόγου. Μετά το τέλος της δραστηριότητας θα δικαιολογείται έγγραφα η χρησιμοποίησή τους.
 • Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου που ανήκει στο Σύλλογο.
 • Επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησης του καταφυγίου.
 • Ενημερώνεται στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά.
 • Τηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση του καταφυγίου, συγκροτεί και συντονίζει ομάδες εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του και στις οποίες μπορεί να είναι επικεφαλής.
 • Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ.

Άρθρο 19.

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας του Συλλόγου (επιτροπών, ομάδων κλπ), οι οποίοι και εφαρμόζονται μετά από προηγούμενη έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 20.

Μαζί με το Δ.Σ. Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει επίσης με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών τα οποία έχουν συμπληρώσει (5) τουλάχιστον έτη ως μέλη και για (2) δύο χρόνια μέλη του Δ.Σ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από (3) τρία τακτικά μέλη και (2) δύο αναπληρωματικά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην πρώτη από την εκλογή του συνεδρία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είνα παρόντα και τα τρία μέλη του. Στις συνεδριάσεις του Π.Σ. είναι δυνατόν να παρευρίσκονται και τα αναπληρωματικά μέλη και να εκφράζουν γνώμη, δεν δικαιούνται όμως ψήφου.

Άρθρο 21.

Ύστερα από προηγούμενη πάντοτε εισήγηση του Δ.Σ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο και συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή παράβαση του παρόντος καταστατικού ή συμπεριφορά μη σύμφωνη με τους σκοπούς του Συλλόγου, ή για πράξεις επιβλαβείς γι’ αυτόν και γενικά για ανάρμοστη διαγωγή. Οι παραπάνω αιτιολογημένες αποφάσεις του Π.Σ. καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται από τον Γραμματέα του, κοινοποιούνται δε στο Δ.Σ. που αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και κατά την κρίση του Π.Σ. είναι δε α) ποινή παρατήρησης, β) επίπληξης, γ) προσωρινού αποκλεισμού συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συλλόγου ή παρουσίασας στα εντευκτήρια και τέλος δ) ποινή διαγραφής.

Άρθρο 22. Εξελεγκτική επιτροπή

Σε κάθε τακτική Γεν. Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή από τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικούς που η θητεία τους διαρκεί 2 έτη και έχει αποστολή την υποβολή εις την επόμενη της εκλογής της τακτικής Γεν. Συνέλευσης έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.

Άρθρο 23. Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Οι αναφερόμενοι στο άρθρο που προέρχονται από συνδρομές των μελών και δικαιώματα εγγραφής καθώς επίσης και από προσφερόμενα από μέλη ποσά.

β) Πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.

γ) Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του Συλλόγου.

δ) Έσοδα από εορτές και οργανούμενες εκδηλώσεις.

ε) Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

στ) Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών προσώπων που γίνονται δεκτές πάντοτε όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 24. Περιουσία

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείμενο ανάμειξής του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Άρθρο 26.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο από την εκλεγόμενη από τη Γ.Σ. Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζει το καταστατικό, αφορά δε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 27. Επιτροπές

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρία και αφού καταρτιστεί σε σώμα το Δ.Σ προβαίνει στην συγκρότηση των επιτροπών που κρίνει χρήσιμες για το έργο του. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιτροπών καθορίζονται από τις αποφάσεις συγκρότησής τους.

Άρθρο 28. Γενικές Διατάξεις

Ο Σύλλογος δεν μπορεί να γίνει μέλος άλης ομοσπονδοιακής οργάνωσης εκτός από την Ε.Ο.Ο.Α και Ε.Ο.Σ παρά μόνο μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσής του. Σε περίπτωση διάλυσής του η περιουσία του περιέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 29.

Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού, ή η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από Γεν. Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακών ενημερωμένων μελών του και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 30.

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα στην οποία απεικονίζεται το σήμα του ως εξής: Έχει σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου με καμπυλωτές πλευρές, που στο εωτερικό του φέρει παράσταση με την κορυφή του Γιούχτα καθώς και αετό που στα νύχια του κρατάει ορειβατική σκαπάνη και χιονοδρομική βακτηρία. Στην εξωτερική δε περιφέρεια φέρει τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Άρθρο 31. Βιβλία

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο βιβλία:

α) Μητρώου Μελών.
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εσόδων – Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων.
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Άρθρο 32.

Το παρόν περιέχει 31 άρθρα, ενεκρίθη κατ’ άρθρο και στο σύνολο κατά την συνεδρίαση των μελών της Γ.Σ. 4/10/1999, θα ισχύει δε από την χρονολογία εγκρίσεώς του βάσει δικαστικής απόφασης. Οι διατάξεις του καταστατικού αυτού συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα και του Ν. 2725/99 καθώς και κάθε σχετιική διάταξη με την οποία ρυθμίζονται ήδη ή θα ρυθμίζονται στο μέλλον τα σχετικά με τα αθλητικά σωματεία.

Ηράκλειο 4 Οκτώβρη 1999.

Απόφαση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα την 4η Οκτωβρίου 1999 στα γραφεία του Συλλόγου Δικαιοσύνης 53 Ηράκλειο Κρήτης, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εφαρμογή του Ν. 2725/99, συγκλήθηκε Καταστατική Γενική Συνέλευση με μοναδικό αντικείμενο ημερήσιας διάταξης την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε ή νόμιμη απαρτία εκλέχθηκε πρόεδρος της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης ο Γιάννης Σταθόπουλος και Γραμματέας ο Μιχάλης Λυρατζάκης. Διαβάζεται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μυρτω Ζενέτου στο σχέδιο Καταστατικού όπως αναμορφώθηκε ολοκληρωτικά προκειμένου να είναι σύμφωνο με τις νέες διατάξεις οι οποίες αφορούν τα αθλητικά σωματεία. Ακολουθεί μακρά συζήτηση και τελικά το παραπάνω Καταστατικό ψηφίζεται αοτελούμενο από τριάντα δύο (32) άρθρα. Τέλος η Γεν. Συνέλευση αναθέτει στο Δοικητικό Συμβούλιο τη δημοσίευση του Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Μετά από αυτή την απόφαση λύεται η συνεδρίαση αφού υπογράφηκε το Πρακτικό από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΖΕΝΕΤΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΜΑΜΜΟΣ ΦΑΝΗΣ
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΣΜΑΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΚΕΣΜΑΝ ΡΕΝΑΤΕ
ΑΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αφήστε μια απάντηση

Pin It
[ + ]